Chính sách hướng dẫn xác định đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định

Công văn số 956/TCT-CS

V/v Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6051/CT-TTHT ngày 28/8/2013 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT.

Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT.

Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) ký hợp đồng kinh tế số 02/HĐKT và 03/HĐKT ngày 27/11/2009 với Bộ Công thương thực hiện hai gói thầu “Tổ chức và tư vấn hoạt động bán hàng Việt cho công nhận tại các khu công nghiệp” và “Tổ chức tư vấn các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn” thuộc chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009 bằng kinh phí ngân sách nhà nước thì các hoạt động này không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club