Hướng dẫn xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Công văn số 2750/TCT-KK
V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Kính gửi: Công ty CP Phú Khang

 

Trả lời công văn số 06/2014/PK ngày 27/3/2014 của Công ty CP Phú Khang (địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0302542658) về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, thì:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, thì:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.”.

Căn cứ các hướng dẫn trên:

1. Trường hợp Công ty CP Phú Khang (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh) trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu xây dựng công trình tòa nhà hành chính với chủ đầu tư là Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty thì Công ty lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định với giá tính thuế GTGT là toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT; được khấu trừ thuế đầu vào đối với chi phí mua vào (bao gồm cả chi phí thuê nhà thầu phụ thực hiện, nếu có) theo quy định.

2. Trường hợp Công ty CP Phú Khang trực tiếp thực hiện một phần hợp đồng nêu trên, phần còn lại ký hợp đồng giao thầu lại cho nhà thầu phụ với thỏa thuận Công ty thanh toán phần giá trị công trình giao thầu cho nhà thầu phụ thì:

+ Công ty: kê khai, khấu trừ, nộp thuế GTGT như nêu trên.

+ Nhà thầu phụ: Nếu nhà thầu phụ có trụ sở chính khác tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tỉnh Hà Tĩnh thì lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định với giá tính thuế GTGT là phần giá trị công trình do nhà thầu phụ thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT; được khấu trừ thuế đầu vào đối với chi phí mua vào theo quy định. Nếu nhà thầu phụ có trụ sở chính tại tỉnh Hà Tĩnh thì kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, không phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với công trình nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP Phú Khang được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: