Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Công văn số: 4876/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

TCT nhận được CV số 6587/CT-TT1 ngày 13/8/2014 của Cục Thuế thành phố HCM báo cáo về thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1c mục III Phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

“c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

Trường hợp CSKD thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý đ áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT”.

Tại khoản 1.c Điều 13 TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn thi hành một s điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/ 2008 của CP quy định chi tiết và NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP quy định:

“c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý.

Trường hợp CSKD vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trước ngày 01/3/2012, trường hợp CSKD thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, CSKD được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí phát sinh phục vụ hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý theo quy định.

– Từ ngày 01/3/2012, hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp tính trc tiếp. CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố HCM, trường hợp CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trong các năm 2009, 2010 khi bán vàng, bạc, đá quý và gia công chế tác DN sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT tách riêng giá trị vàng, bạc, đá quý nguyên liệu và tiền gia công chế tác; dòng tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo thì hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đi tượng nộp thuế theo phương pháp khu trừ (áp dụng đối với doanh thu tiền gia công chế tác; doanh thu bán vàng, bạc, đá quý chưa gia công chế tác áp dụng phương pháp trực tiếp).

Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí phát sinh phục vụ hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý theo quy định.

Nếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận kê khai tính thuế GTGT đối với hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý theo phương pháp tính trực tiếp thì Công ty phải thực hiện điều chỉnh tách riêng doanh thu tiền công để nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ theo hướng dẫn tại điểm 2.1c mục III Phn B TT số 129/2008/TT-BTC nêu trên, trường hợp phát sinh số thuế GTGT phải nộp bổ sung thì CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bị truy thu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả li Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: