Hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của các đơn vị sự nghiệp

Công văn số 2914/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1916/CT-KK&KTT ngày 15/5/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của các đơn vị sự nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn:

“d) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 1916/CT-KK&KTT ngày 15/5/2014, là các đơn vị sự nghiệp có doanh thu từ hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT năm 2013 dưới một tỷ đồng muốn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì tự nguyện đăng ký và gửi mẫu số 06/GTGT tới cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: