Trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế GTGT cho doanh nghiệp

Công văn số 80/TCT-CS

 Miễn tiền chậm nộp thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
– Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát. (KĐTM Hoàng Phát, Nguyễn Văn Linh, P.1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Văn bản số 174A/CV-HP ngày 18/8/2017

– Văn bản số 155/2017/CV-HP ngày 08/8/2017

của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát kiến nghị về chính sách thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; quy định về việc xử lý đối với việc chậm nộp thuế;

– Căn cứ Khoản Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC; hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp;

– Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC ngày; quy định về nguyên tắc lập hóa đơn;

– Căn cứ Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về đối tượng chịu thuế GTGT;

– Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Về việc lập hóa đơn GTGT đối với phần diện tích đất ở sau khi đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao lại cho UBND tỉnh.

Tổng cục Thuế đã có công văn 3654/TCT-CS ngày 08/9/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế GTGT , từ ngày 01/01/2015 trường hợp NNT cung ứng hàng hóa; dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì:

– Không thực hiện cưỡng chế thuế

– Không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ

Nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Trường hợp Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại; khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC thì Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn đơn vị để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club