Hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số: 3049/TCT-KK V/v kê khai nộp thuế GTGT vãng lai

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần vật liệu và đầu tư VIDIFI

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 130718.04/VL-TCKT ngày 18/7/2013 của Công ty Cổ phần vật liệu và đầu tư VIDIFI đề nghị được hướng dẫn về kê khai; nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản !ý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó”

Điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng tai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy đinh tai điểm c khoản 1 Điều nay, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng; ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nôi; theo hợp đồng; hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội; thì hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng; không phải thực hiện kê khai bán hàng vãng lai đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B tại Hà Nội. “

Căn cứ hướng dẫn nêu trên; trường hợp Công ty Cổ phần vật liệu và đầu tư VIDIFI có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; thực hiện ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng (đất, cát, đá dăm) của các nhà cung cấp tại địa phương (khác nơi đặt trụ sở chính); đồng thời ký hợp đồng bán hàng trực tiếp cho nhà thầu thi công tại địa phương đó thì hoạt động kinh doanh này không phải là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Doanh thu từ hoạt động bán hàng nêu trên; Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế Hà Nội để được hướng dẫn kê khai; nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần vật liệu và đầu tư VIDIFI được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club