Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng

Công văn số 2463/TCT-CS

Chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 401/CT-THNVDT ngày 17/2/2014 và công văn số 4459/CT-THNVDT ngày 23/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến:

– Về nội dung vướng mắc liên quan đến chứng từ thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN; Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16126/BTC-TCT ngày 26/11/2010 hướng dẫn cụ thể:

“Các khoản thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng của các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp theo đúng giá quy định của Uỷ ban nhân dân và nộp toàn bộ 100% vào ngân sách thì khoản thu này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đơn vị thu tiền sử dụng chứng từ thu tiền; không phải lập hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT”.

– Tại khoản 6.d điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; khoản 7.d điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về đối tượng không phải kê khai; tính nộp thuế GTGT:

“d. Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá; dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

– Tại khoản 1.b điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc lập hoá đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá; dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá…”.

– Tại điều 2 Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk thì:

+ Đối với khoản thu từ đất có cơ sở hạ tầng sản xuất công nghiệp; kho bãi, đất có cơ sở hạ tầng dịch vụ; tiền thu cho thuê đất thô: nộp NSNN 100% và điều tiết về ngân sách cấp tỉnh 100% theo quy định.

+ Đối với khoản thu chi phí sử dụng hạ tầng để lại 100% cho Công ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú và Công ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với NSNN theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo hồ sơ của Cục Thuế, đối với khoản tiền thu từ đất có cơ sở hạ tầng sản xuất công nghiệp, kho bãi; đất có cơ sở hạ tầng dịch vụ; tiền thu cho thuê đất thô nộp ngân sách nhà nước 100% thì khoản thu này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú (Công ty Hoà Phú) sử dụng chứng từ thu tiền, không phải lập hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT.

Đối với khoản thu chi phí sử dụng hạ tầng để lại 100% cho Công ty Hoà Phú thì khoản thu này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty Hoà Phú thu tiền lập hoá đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club