Hướng dẫn về chính sách thuế trong trường hợp thay đổi MST

Công văn số 969/TCT-DNL

 hướng dẫn chính sách thuế

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1250/NHNo-TCKT ngày 05/3/2014 và công văn số 7824/NHNo-TCKT ngày 08/10/2013 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) về một số vướng mắc liên quan đến thực hiện chính sách thuế. Sau khi xin ý kiến các đơn vị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển đổi mã số thuế (MST) của các chi nhánh loại I, II về trực thuộc Agribank:

1.1. Về thủ tục chấm dứt hiệu lực MST cũ, chuyển đổi sang MST mới:

Việc chuyển đổi MST của các chi nhánh Agribank theo MST của Hội sở chính chỉ là giải quyết vấn đề tồn tại về mô hình tổ chức để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, các chi nhánh Agribank không phải cung cấp các quyết định về chấm dứt hoạt động hay quyết định giải thể chi nhánh khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các chi nhánh.

1.2. Về kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển đổi MST:

– Về sử dụng hóa đơn chứng từ khi Thông báo phát hành hóa đơn chưa có hiệu lực:

Căn cứ khoản 4, Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính thì Thông báo phát hành hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 ngày trước khi tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Để đảm bảo hoạt động của Ngân hàng không bị gián đoạn, Tổng cục Thuế chấp thuận cho chi nhánh Agribank được sử dụng hóa đơn chứng từ theo MST mới trong thời gian chi nhánh Agribank thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý.

Đối với các hóa đơn mang mã số thuế cũ Ngân hàng đã sử dụng trong thời gian thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế thì được chấp nhận là hợp lệ.

– Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT trong thời gian chuyển đổi MST:

Trường hợp Chi nhánh có số thuế GTGT phát sinh theo MST cũ của tháng trước tháng thực hiện MST mới thì Chi nhánh được phép kê khai thuế GTGT theo MST mới.

Đối với các hóa đơn đầu vào mang MST cũ phát sinh mà các Chi nhánh chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT thì các chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo MST mới nếu là hóa đơn hợp pháp, đủ điều kiện khấu trừ và đang trong thời gian kê khai thuế theo quy định.

1.3. Về nộp thuế môn bài khi thực hiện chuyển đổi MST của chi nhánh loại I, II, III sang MST mới:

Tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

… Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp”

Trường hợp Agribank chỉ thực hiện chuyển đổi MST của các Chi nhánh trực thuộc để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Căn cứ quy định trên, nếu trong năm thực hiện hiện chuyển đổi MST, Chi nhánh Agribank đã hoàn thành nghĩa vụ thuế môn bài theo MST cũ và có xác nhận của cơ quan thuế quản lý thì không phải nộp bổ sung thuế môn bài khi chuyển đổi sang MST mới.

2. Về kê khai, quyết toán thuế sau khi thực hiện chuyển đổi các chi nhánh loại III trực thuộc chi nhánh loại I, II về trực thuộc trực tiếp Agribank

2.1. Về kê khai thuế GTGT tại tờ khai thuế GTGT tháng 12 của năm:

Tại điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm), số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.”

Trước khi chuyển đổi MST, việc kê khai, nộp thuế GTGT tại các chi nhánh loại III được thực hiện tập trung tại chi nhánh loại I, II. Sau khi chi nhánh loại III chuyển về trực thuộc Agribank có MST mới độc lập với MST của chi nhánh loại I, II thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT riêng, Chi nhánh loại III chỉ kê khai số thuế phát sinh từ khi có MST mới.

2.2. Về kê khai, quyết toán thuế TNCN của chi nhánh loại III trước khi chuyển đổi, sử dụng chung MST với chi nhánh loại I, II:

Từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm chuyển đổi, chi nhánh loại I, II thực hiện chi trả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN cho người lao động bao gồm cả chi nhánh loại III. Chi nhánh Agribank làm việc với Cục Thuế địa phương chuyển số liệu thuế TNCN từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm chuyển đổi về từng chi nhánh để các chi nhánh quyết toán thay cho các cá nhân (trừ trường hợp các cá nhân có thu nhập hai nơi và không ủy quyền cho đơn vị quyết toán).

3. Về việc thực hiện Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính

Trường hợp Agribank sử dụng phần mềm hóa đơn thống nhất trên toàn hệ thống thì trên chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn của Agribank không nhất thiết phải có tên, MST của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Agribank thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC về việc ban hành quyết định áp dụng hóa đơn tự in.

4. Về thuế GTGT đầu vào liên quan tới hoạt động thuê TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ, sửa chữa nhỏ TSCĐ của ngân hàng theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính

Tại Khoản 3, Điều 14, Mục 1, Chương III, Thông tư 06/2012/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: … tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3975/TCT-CS ngày 09/11/2012 trả lời Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó số thuế GTGT đầu vào của chi phí sửa chữa, cải tạo, lắp đặt các trang thiết bị gắn liền với TSCĐ của ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đề nghị Ngân hàng căn cứ quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ngân hàng phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club