Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Công văn số: 5930/TCT-CS
V/v đề nghị bổ sung hồ sơ

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11238/CT-TTHT ngày 18/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bệnh viện quận Bình Thạnh và Công ty Việt Lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do Cục Thuế không gửi kèm hợp đồng liên kết kinh doanh phẫu thuật mắt giữa Bệnh viện quận Bình Thạnh và Công ty Việt Lai và các phụ lục hợp đồng nên Tổng cục Thuế không có cơ sở xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hợp đồng, các phụ lục hợp đồng nêu trên và hồ sơ có liên quan (nếu có) để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club