Hướng dẫn tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Công văn số 3378/TCT-KK 

V/v thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

 

Trả lời công văn số 3870/CT-KTT2 ngày 10/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Về việc tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

– Căn cứ Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam bị khách hàng trả lại hàng hóa xuất khẩu bị lỗi, Công ty không làm thủ tục nhập khẩu hàng bị lỗi về lại Việt Nam mà thông qua đại lý tại nước ngoài làm trung gian bán lại hàng bị lỗi nêu trên cho khách hàng thứ hai khác quốc gia với khách hàng ban đầu thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên để kiểm tra, nếu hàng hóa xuất khẩu của Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với lô hàng xuất khẩu bị lỗi nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club