Hướng dẫn miễn thuế GTGT đối với hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp

Công văn số 5898/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH An Thạnh
(Lô 26-27-28 Đa Phước 4 Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 15/CV-Cty ngày 29/10/2014 của Công ty TNHH An Thạnh về thuế GTGT đối với hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Miễn thuế GTGT phải nộp phát sinh năm 2013 và năm 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không để phục vụ khách hàng, hoạt động kinh doanh khác).

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải thực hiện kê khai riêng doanh thu, thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra của hoạt động cung ứng suất ăn ca để xác định số thuế GTGT phải nộp phát sinh được miễn năm 2013 và năm 2014 của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh và không hạch toán riêng được doanh thu, thuế GTGT đầu vào, đầu ra của hoạt động cung ứng suất ăn ca và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác nên không xác định được chính xác số thuế GTGT phải nộp được miễn của tháng phát sinh thì số thuế GTGT được miễn được xác định như sau:

Số thuế GTGT được miễn

=

Số thuế GTGT phát sinh phải nộp theo Tờ khai của tháng phát sinh

x

Doanh thu chịu thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Trong đó:

Số thuế GTGT phát sinh phải nộp

=

Tổng số thuế GTGT đầu ra

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh của kỳ tính thuế (không bao gồm số thuế GTGT âm kỳ trước chuyển sang)”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH An Thạnh cung ứng suất ăn ca cho công nhân với doanh thu chịu thuế suất thuế GTGT vừa 0% và 10% thì Doanh thu chịu thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân và Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm doanh thu chịu thuế suất thuế GTGT 0% và 10% khi xác định số thuế GTGT được miễn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH An Thạnh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club