Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản

Công văn số: 5782/TCT-CS
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1207/CT-THNVDT ngày 30/6/2014 của Cục Thuế TP Hải Phòng về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.

Ví dụ : Cơ sở kinh doanh B xuất khẩu đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột thì sản phẩm đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp CSKD xuất khẩu bột đá siêu mịn (theo tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền), bột đá siêu mịn có tráng phủ axít, các sản phẩm này được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ từ thực tế sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club