Hướng dẫn cs thuế th của các loại thu nhập khác

Công văn số 4627/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
– Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong
(Địa chỉ: 68 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

 

Trả lời:

– Công văn 021/2014-TMVP ngày 03/10/2014, Công văn 011/2014-TMVP ngày 04/6/2014

của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong (Công ty Vân Phong)

– Công văn số 2361/CT-THNVDT ngày 19/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

hỏi về chính sách thuế đối với Công ty Vân Phong, sau khi xin ý kiến lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 5 mục V Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm:

– Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng,

– Lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật,

– Phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.”

– Tại khoản 6 Điều 7 Chương II Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

– Trường hợp khoản thu từ:

  •  Lãi tiền gửi,

  • Lãi cho vay vốn

phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp khoản thu từ:

  • Lãi tiền gửi,

  • Lãi cho vay vốn phát sinh

thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập SXKD chính khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo quy định của:

– Luật thuế TNDN

– Các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các ĐK là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến:

– Hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nếu các hoạt động quản lý vốn tập trung, ủy thác đầu tư và hợp tác đầu tư của Công ty Vân Phong được phép thực hiện và việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan thì các hoạt động này sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

1) Hoạt động quản lý vốn tập trung:

Trường hợp Công ty Vân Phong có hoạt động ký gửi tiền và hưởng lãi suất thì thu nhập từ hoạt động ký gửi tiền được xác định là thu nhập khác.

Trường hợp Công ty Vân Phong:

– Rút tiền (vượt quá số tiền gửi) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phải trả lãi cho các khoản rút vượt quá đồng thời phải trả khoản chi phí quản lý vốn tập trung

thì các khoản:

– Chi phí trả lãi

– Chi phí quản lý vốn tập trung

nếu có đầy đủ

– Hóa đơn,

– Chứng từ hợp lệ

và Công ty đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2) Hoạt động ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư:

Công ty Vân Phong có:

– Hoạt động ủy thác đầu tư,

– Hợp tác đầu tư có phát sinh khoản tiền thu được từ hoạt động ủy thác đầu tư,

– Hợp tác đầu tư sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động ủy thác đầu tư,

– Hợp tác đầu tư

sẽ tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công ty Vân Phong phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của:

– Hoạt động quản lý vốn tập trung,

– Hoạt động ủy thác đầu tư,

– Hợp tác đầu tư

chịu trách nhiệm về việc:

– Phát hành trái phiếu,

– Sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu

– Thực hiện hoàn trả vốn, lãi trái phiếu

cho các trái chủ, báo cáo cơ quan quản lý liên quan về phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm ề kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club