Xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu

Công văn số 952/TCT-CS

Hướng dẫn về việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7294/CT-KK ngày 21/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nêu vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vàng Phước Sơn chưa có đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài thì không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club