Vướng mắc liên quan đến chính sách thuế của đơn vị hạch toán phụ thuộc

Công văn số 3253/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
– Công ty cổ phần Sông Đà 5.
(Đ/c: Tầng 5, tòa nhà HH4, Sông Đà Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn 185/SĐ5-TCKT ngày 16/5/2014; công văn số 180/SĐ5-TCKT ngày 19/4/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Công ty) và công văn số 1450/CT-TTHT ngày 11/04/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản b.2 điểm 2.15 phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuất hóa đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

“b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức; cá nhân, tài sản điều chuyển khi chia, tách; hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức; cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản;  kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn”.

– Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp:

Công ty cổ phần Sông Đà 5 (trụ sở chính tại Hà Nội) có một Xí nghiệp Sông Đà 504 (địa chỉ: Thanh Khê – Đà Nẵng),

Xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vị trực thuộc, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại Chi cục Thuế Thanh Khê – Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Công ty) có quyết định giải thể Xí nghiệp Sông Đà 504 (Xí nghiệp) và giao cho Công ty thực hiện sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của xí nghiệp thì Xí nghiệp thực hiện quyết toán thuế theo quy định, đồng thời thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản (là hàng hóa, vật tư, công cụ…) kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, không phải xuất hóa đơn và bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty và Công ty được kê khai, khấu trừ theo chế độ quy định.

Đối với các công trình do Xí nghiệp Sông Đà 504 đang thực hiện tại các địa phương khác trụ sở chính thì Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm kê khai và nộp thuế vãng lai theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.