Khấu trừ thuế GTGT đối với việc sản xuất thử nghiệm không thành công

Công văn số 1861/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21158/CT-HTr ngày 14/06/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại điểm 1.2.c.1, 1.2.c.5 Mục III Phần B quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

“c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

+ Tại Khoản 1.3 Mục III Phần B quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1.3. Điều kiện khấu trừ GTGT đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Tại công văn số 21158/CT-HTr ngày 14/6/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội chưa có Hợp đồng giữa Công ty CP công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về nguyên tắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội nghiên cứu, xem xét và làm rõ hợp đồng: trường hợp Công ty CP công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí (Công ty) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm pin mặt trời bằng công nghệ màng mỏng hóa hơi nước dưới áp lực không khí (APP-CVD), đến nay, kết quả sản xuất thử nghiệm không thành công, nếu Công ty được PVN thanh toán toàn bộ cho việc sản xuất thử nghiệm này thì nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ dùng cho dự án trên không được xem là tổn thất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club