Kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT trong trường hợp hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp

Công văn số 2106/TCT-KK

V/v kê khai, khấu trừ và hoàn thuế trong trường hợp hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Trả lời công văn:

– Số 891/CT-KTT2 11/3/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;

– Số 891/TCTCHKVN ngày 24/3/2014 của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam

Về việc hoàn thuế trong trường hợp hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 152 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 9; Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 và Điều 49 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,

– Hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

– Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Điểm 4 Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Mục 4 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên và đề xuất của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng:

Ngày 8/2/2012, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên cơ sở hợp nhất:

– Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc;

– Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung;

– Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

Theo quyết định này, Tổng công ty chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày 22/3/2012:

– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 0311638525 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

– Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với mã số 0311638525 -001 do Sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 2/5/2012.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là đơn vị hợp nhất được tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc. Tổng công ty cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc bị hợp nhất sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã kê khai toàn bộ số thuế GTGT còn được khấu trừ của Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty vào kỳ kê khai tháng 4/2012 nhưng đến ngày 10/7/2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mới có Giấy ủy quyền số 761/TCTCHKVN cho Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được tiếp tục kế thừa và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, tháng 12/2012 Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và các đơn vị trực thuộc (đại diện là Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) đã được thanh tra thuế đến hết tháng 3/2012 và Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ theo Biên bản thanh tra tại Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc tại tờ khai tháng 12/2012 theo quy định.

Vì vậy Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT còn được khấu trừ của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc theo số thuế GTGT đã được điều chỉnh theo kết luận thanh tra của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Đối với số thuế GTGT phát sinh từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2012 của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kiểm tra nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ theo quy định thì được khấu trừ, hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thực tế hồ sơ của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, biên bản Thanh tra tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra, xem xét giải quyết khấu trừ và hoàn thuế cho Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

TCT trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club