Kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đối với các hóa đơn quá thời hạn kê khai

Công văn số 2434/TCT-KK  V/v hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân thương mại thực phẩm Kim Thanh

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 001/14/CV-KT ngày 5/5/2014 của doanh nghiệp tư nhân thương mại thực phẩm Kim Thanh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, khấu trừ bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hóa đơn quá thời hạn kê khai.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7, 8 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC quy định:

– Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai; khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã:

+ Xuất dùng; hay

+ Còn đ trong kho.

a) Trường hợp CSKD phát hiện:

– S thuế GTGT đầu vào khi kê khai khu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khu trừ bổ sung;

– Thời gian đ kê khai, khấu trừ bổ sung ti đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn b sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.”

… “Số thuế GTGT đầu vào không được khu trừ, CSKD được hạch toán vào chphí đtính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, CSKD được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn còn sót trong thời hạn tối đa là 6 (sáu) tháng k từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại thực phẩm Kim Thanh có các hóa đơn GTGT nhập mua hàng trong tháng 7, 8 năm 2013 với tổng s thuế GTGT đầu vào là: 952,430,144 đồng, tính đến tháng 3/2014 đã quá:

– Thời gian kê khai;

– Thời gian khấu trừ bổ sung 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh

thì Doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ bổ sung đối với các hóa đơn nàySố thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá TSCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân thương mại thực phẩm Kim Thanh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club