Hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất

Công văn số: 5844/TCT-CS
V/v thông báo

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
– Tổng công ty Bảo hiểm BIDV;
– Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp;
– Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam.

 

 

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 4958/CT-THNVDT ngày 24/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, công văn số 3012/CV-TCKT ngày 4/12/2014 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, công văn số 10/2014/CVHT ngày 26/10/2014 của Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam, công văn số 21/2014-MD ngày 10/11/2014 của Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Để việc xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế đã chuyển các công văn nêu trên kèm theo hồ sơ để Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, các đơn vị được biết và đề nghị liên hệ với Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính (Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club