Hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế

Công văn số 3312/TCT-CS

V/v: chính sách thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

 

Trả lời công văn số 3212/CT-TTr ngày 11/06/2014 và công văn số 2566/CT-TTr ngày 08/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế theo kiến nghị truy thu thuế của Kiểm toán Nhà nước của Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.”

Thực hiện theo các Quyết định số 09/QĐAĐ-BT ngày 12/06/2009 và số 10/QĐAĐ-BT ngày 24/06/2009 của Chi cục Hải quan Bình Thuận – Cục Hải quan Đồng Nai, Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né đã không nộp thuế GTGT đối với 02 lô hàng nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng.

Thực hiện công văn số 1209/KTNN-TH ngày 09/09/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiến nghị truy thu thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với các máy trò chơi có thưởng, ngày 21/04/2014, Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né đã nộp đủ số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo kiến nghị truy thu thuế của Kiểm toán Nhà nước vào NSNN.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 3212/CT-TTr ngày 11/06/2014, Cục Thuế đã thống nhất việc Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né kê khai, khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp theo kiến nghị truy thu thuế của Kiểm toán Nhà nước vào kỳ kê khai trong năm 2014 với lý do Công ty đã nộp đủ số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo kiến nghị truy thu thuế của Kiểm toán Nhà nước vào NSNN.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu tại công văn số 3212/CT-TTr ngày 11/06/2014 và công văn số 2566/CT-TTr ngày 08/05/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club