Hướng dẫn về việc điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với TSCĐ

Công văn số 891/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1458/CT-KTT ngày 2/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu vướng mắc liên quan khấu trừ thuế GTGT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 1.2.c3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí; khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ; kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng; du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa; hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn”.

– Tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/3/2012

Hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí; khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”

– Tại khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ hướng dẫn trên,

– Đối với các hóa đơn thuê nhà, chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê và lắp thêm trang thiết bị (báo cháy, hệ thống camera,…) không được tính khấu trừ thuế GTGT.

– Đối với các thiết bị, tài sản cố định khác (không bao gồm các loại nêu trên) là tài sản cố định để phục vụ chung cho hoạt động ngân hàng thì:

+ Từ ngày 1/1/2009 đến trước ngày 01/3/2012 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Ngân hàng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không phải điều chỉnh lại từ sau ngày 1/3/2012.

+ Trường hợp Ngân hàng mua mới tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ ngày 01/3/2012 thì Ngân hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club