Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Công văn số: 3426/TCT-KK V/v khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 994/CT-TTHT ngày 24/05/2013 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đề nghị được hướng dẫn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty thép đặc biệt Shengli Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

– Điểm 2.29, điểm 2.31, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 2.29, khoản 2.31, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Công văn số 11049/BTC-TCT ngày 08/8/2014 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu; và thuế GTGT bị ấn định theo Quyết định ấn định của cơ quan hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thép đặc biệt Shengli Việt Nam bị cơ quan hải quan ấn định thuế GTGT hàng nhập khẩu thì Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT bị ấn định nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quyết định ấn định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club