Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB

Công văn số: 4948/TCT-CS

Khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3210/CT-THDT ngày 9/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 78/2006/QH11 về Quản lý thuế; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi; bổ sung Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Tại khoản 8 Điều 1 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC về cải cách; đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình XDCB:

“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc

  • Khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn,
  • Đồng thời hạch toán thu NSNN đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên huyện; nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình.

Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định.”

Căn cứ các quy định nêu trên; việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 TT số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với việc phân bổ nguồn NSNN trong cùng một tỉnh; đề nghị căn cứ theo quy định tại Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club