Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT doanh nghiệp chuyển đổi sang không được hưởng chế độ chế xuất

Công văn số: 3748/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4012/CT-KTT1 ngày 21/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại tiết d1, Điểm 4, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu đối với trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ của doanh nghiệp chế xuất như sau:

d.1) Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất:

d.1.1) Thanh lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu;

d.1.2) Xác định tài sản hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn kho;

d.1.3) Thực hiện việc thu thuế theo quy định;

d.1.4) Thời điểm thanh lý và xác định tài sản; hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện trước khi doanh nghiệp chuyển đổi”.

Căn cứ tại Khoản 20, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định đối với hàng hóa không chịu thuế GTGT như sau:

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm:

khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất; kho bảo thuế, khu bảo thuế; kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt; khu thương mại – công nghiệp; và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài  là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc; điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, trường hợp Công ty TNHH BHFLEX Vina được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000185 ngày 12/09/2013 và được áp dụng quy định đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật. Trước khi Công ty TNHH BHFLEX Vina chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất; ngày 05/3/2014 Công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là 648.421.820 đồng theo yêu cầu của cơ quan Hải quan (có chứng từ nộp thuế GTGT theo quy định). Tài sản cố định nhập khẩu trước thời điểm chuyển đổi sang doanh nghiệp không được hưởng chế độ chế xuất vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp sau chuyển đổi. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số 4012/.CT-KTT1 ngày 21/07/2014 như sau:

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định nhập khẩu đã nộp ngày 05/3/2014 được kê khai; khấu trừ trong kỳ kê khai thuế tháng 3; nếu doanh nghiệp chưa hạch toán vào giá trị tài sản cố định theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.