Hướng dẫn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Công văn số 335/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT và thuế xuất khẩu

Kính gửi: Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam.
(Đ/c: tổ 12, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 52/2018/Ttr-HT ngày 06/10/2018;

– Số 17/2018/Ttr-HT ngày 16/4/2018 của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam

Về chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP quy định:

“Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật thuế GTGT và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh:

– Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế;

–  Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế

thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh:

– Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế;

– Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.”

Tại khoản 3 Điều 52 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC:

Quy định về doanh thu đối với hàng xuất khẩu:

“Thuế xuất khẩu là thuế gián thu, không nm trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Khi xuất khẩu hàng hóa, kế toán phải tách riêng số thuế xuất khẩu phải nộp ra khỏi doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Trường hợp không tách ngay được số thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế xuất khẩu phải nộp. Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đều không bao gồm s thuế xuất khẩu phải nộp khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh:

– Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế;

– Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Thuế xuất khẩu là thuế gián thu, không nằm trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại https://calico.com hoặc https://kiemtoan.club