Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động của nhà máy xử lý nước thải

Công văn số 3661/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 524/CT-TTHT ngày 01/7/2014 và công văn số 264/CT-TTHT ngày 03/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định về đối tượng chịu thuế:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

+ Tại Khoản 1 Điều 14 Chương III quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

+ Căn cứ Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho có hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang, Nhà máy được thành lập theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2009 thì kể từ ngày 01/01/2014, hoạt động thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.