Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT phát sinh tại Chi nhánh

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT phát sinh tại Chi nhánh theo công văn số 709/TCT-CS ngày 10/03/2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 14712/CT-THNVDT ngày 20/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương báo cáo trường hợp của Công ty TNHH Huệ Minh Phát theo công văn số 10368/CT-THNVDT ngày 11/9/2013 về việc hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của Công ty TNHH Huệ Minh Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.”

Theo như Cục Thuế trình bày thì toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Huệ Minh Phát từ khâu mua nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm, lưu kho và tiêu thụ sản phẩm đều thực hiện tại Chi nhánh (xưởng thuê), trong thời gian thuê xưởng Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế, đã phát sinh doanh thu và Công ty đã kê khai thuế GTGT đầu ra.

Căn cứ quy định trên, đối với thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc thuê xưởng của Công ty TNHH Huệ Minh Phát phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club