Hướng dẫn chính sách khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

Công văn số 3868/TCT-KK

V/v khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Bách Lộc

Trả lời công văn số 05/2014/CV-BL ngày 19/7/2014 của Công ty TNHH MTV Bách Lộc.

Về việc khấu trừ thuế đối với chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a, b khoản 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc

– chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc

– chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BTC

áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”;

Căn cứ Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT

“1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm, thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định.

….

3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:

a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bản.

b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các trường hợp khác không đáp ứng được điều kiện nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn này

…..

5. Đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Bách Lộc nhập khẩu gỗ từ Campuchia, thanh toán cho thương nhân Campuchia bằng tiền mặt Việt Nam đồng (VNĐ) có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, Cục Thuế tỉnh An Giang đã có công văn 1130/CT-TTHT ngày 08/7/2014 trả lời Công ty là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV Bách Lộc biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.