Điều kiện thanh toán qua NH để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào

Công văn số 803/TCT-CS ngày 13/03/2014 V/v Điều kiện thanh toán qua ngân hàng của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1492/CT-THNVDT ngày 13/09/2013 của Cục Thuế tỉnh An Giang hỏi về điều kiện thanh toán qua ngân hàng, về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là cá nhân kinh doanh và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của cá nhân kinh doanh nước ngoài mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam thì không đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khẩu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club