Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào với giá trị mua dưới 20 triệu đồng

Công văn số 35/TCT-CS

Khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 54644/CT-KTNB ngày 11/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Về chính sách thuế GTGT,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 9 NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“Trường hợp mua hàng hóa; dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ; nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Tại đoạn cuối tiết b điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

– Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“đ) Trường hợp mua hàng hóa; dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng; nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT”.

Căn cứ các quy định trên; đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty CP Phúc Long thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club