Chính sách thuế và điều kiện khấu trừ về thuế GTGT và thuế TNDN

Công văn số 4645/TCT-CS

Thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1031/CT-TTr ngày 24/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế đối với các đội xây dựng không có tư cách pháp nhân thuộc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần b Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Tại điểm 2 mục XII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: “2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp:

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

2.1. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.”

Trường hợp Công ty CP Đầu tư xây dựng Cà Mau có thành lập 15 đội thi công trực thuộc, không có tư cách pháp nhân, không thực hiện sổ sách kế toán, không lưu giữ hóa đơn chứng từ, không đăng ký kê khai, nộp thuế, đội trưởng là người thuộc của Công ty, khi được Công ty giao khoán thi công công trình thì đội trưởng nhận lương khoán theo sản phẩm, được trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các đội chỉ thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình do Công ty trúng thầu theo hình thức Công ty khoán trọn gói cho các đội, thuế GTGT và thuế TNDN do Công ty đảm nhận, doanh số khoán cho các đội là giá vốn đầu vào của Công ty thì:

– Về thuế GTGT: Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cà Mau khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, về thuế GTGT đầu ra do Công ty xuất hóa đơn GTGT cho các chủ đầu tư theo hợp đồng, nghiệm thu công trình, còn thuế GTGT đầu vào trên các hóa đơn có tên, mã số thuế của Công ty và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được khấu trừ thuế theo quy định.

– Về thuế TNDN: Đối với doanh số khoán cho các đội thi công là giá vốn đầu vào của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cà Mau mà không đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện ấn định chi phí giá vốn hợp lý làm căn cứ tính thuế TNDN.

– Các đội thi công là đơn vị trực thuộc do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cà Mau thành lập, không có tư cách pháp nhân, không lưu giữ hóa đơn, chứng từ, thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình do Công ty trúng thầu thì Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cà Mau có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế chung đối với các hợp đồng xây dựng ký kết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán và thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.