Chính sách thuế GTGT và TNDN về thuế nhập khẩu bị ấn định thuế

Công văn số 1719/TCT-CS

 V/v chính sách thuế GTGT, TNDN

Kính gửi: – Công ty TNHH TAV
(Địa chỉ: Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
– Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/2013/TAV ngày 01/11/2013 của Công ty TNHH TAV đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT và TNDN. Căn cứ báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại công văn số 768/CT-KTr2 ngày 10/4/2014, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc ấn định thuế của cơ quan Hải quan.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

1. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT bị cơ quan Hải quan ấn định ở khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính đã có công văn số 2049/BTC-CST ngày 18/02/2014, công văn số 15614/BTC-TCHQ ngày 09/11/2012 gửi Công ty TNHH Pousung Việt Nam, Cục Hải quan Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; công văn số 12218/BTC-CST ngày 13/9/2013 trả lời Công ty TNHH Ivory Việt Nam (bản photo kèm theo).

Căn cứ hướng dẫn trên, nếu Công ty bị cơ quan Hải quan ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại công văn số 768/CT-KTr2 ngày 10/4/2014 nêu trên: số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

2. Xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản thuế nhập khẩu bị cơ quan Hải quan ấn định.

Nếu Công ty bị cơ quan Hải quan ấn định thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, số thuế nhập khẩu bị ấn định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Về việc ấn định thuế GTGT và TNDN của Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra tình hình thực tế, xác minh nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan. Nếu nguyên nhân chỉ do Công ty đăng ký tỷ lệ tiêu hao vật tư với cơ quan hải quan thấp hơn so với tỷ lệ hao hụt thực tế, cơ quan thuế và cơ quan Hải quan không phát hiện ra Công ty tiêu thụ nội địa nguyên vật liệu nhập khẩu nêu trên dẫn đến chênh lệch thì cơ quan thuế không tiến hành ấn định thuế GTGT và TNDN đối với số lượng nguyên vật liệu chênh lệch.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TAV và Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club