Chính sách thuế GTGT khi chuyển nhượng giá trị đầu tư tại các nông trường cao su

Công văn số: 4975/TCT-CS
V/v thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2392/CT-TTHT ngày 21/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về chính sách thuế GTGT khi chuyển nhượng giá trị đầu tư tại các nông trường cao su của Công ty CP Trồng rừng công nghiệp Gia Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 14 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“a) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

b) Đối với CSKD có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, DN đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì DN phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại công văn số 2392/CT-TTHT .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club