Chính sách thuế GTGT đầu vào dùng chung cho HĐKD chịu thuế GTGT và hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý

Công văn số 7512/BTC-TCT

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BTC nhận được một số văn bản vướng mắc hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết a Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này”,

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

“2. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

+ CSKD phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;

+ Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

…”

Căn cứ các hướng dẫn trên:

Trường hợp CSKD thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo pp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý áp dụng pp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, cơ sở phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ theo từng hoạt động kinh doanh và pp tính thuế riêng.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì được xác định phân bổ theo quy định của Luật Quản lý thuế:

– Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ,

– Trong đó

Doanh số hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng là toàn bộ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nộp theo pp khấu trừ;

Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ bao gồm: Doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, doanh số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và chênh lệch giữa giá bán và giá mua của hoạt động mua bán, kinh doanh vàng, bạc, đá quý (không bao gồm chênh lệch âm (-)).

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club