Kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với công trình ở ngoài lãnh thổ Việt Nam

Công văn số 2206/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 139/CT-KTT1 ngày 10/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La:

Về chính sách thuế GTGT công trình dự án thuỷ điện Xekaman 3 tại Lào

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, mục I, phần A và tiết d3, khoản 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

– Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

– Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 và khoản 10 Điều 14; khoản 3 Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

– Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

– Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Sơn La tại công văn số 139/CT-KTTI ngày 10/3/2014:

– Xí nghiệp Sông Đà 5.01 thực hiện thi công xây dựng Dự án thuỷ điện Xekaman 3 tại Lào theo giấy uỷ quyền số 75A/UQ-SDD5-KTKH ngày 12/10/2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

– Khối lượng xây lắp được nghiệm thu thanh toán Dự án thủy điện Xekaman 3 tại Lào được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

– Thuế GTGT đối với hàng hoá, vật liệu mua vào phục vụ thi công xây lắp Dự án Thuỷ điện Xekaman 3 được kê khai, khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện về thủ tục hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 17 và quy định tại khoản 10 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club