Hướng dẫn về việc xử lý thuế GTGT vãng lai của doanh nghiệp

Công văn số 3375/TCT-KK 

V/v xử lý hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời CV số 6064/CT-QLN ngày 26/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm 1.4, Mục II, Phần B TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Điểm e, Khoản 1, Điều 10 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

– Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng TCT

Hướng dẫn đôn đốc tiền thuế nợ đối với

  • Đơn vị xây dựng cơ bản vãng lai,
  • Các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc 
  • Đơn vị ủy nhiệm thu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long

  • Từ năm 2010 đến năm 2012 có hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bình Dương,
  • Công ty đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo quy định,

Thì Công ty có trách nhiệm nộp đầy đủ số thuế GTGT theo số liệu đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục Thuế quận 12- thành phố Hồ Chí Minh:

Tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long nộp số thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn tại Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club