Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT ở cơ sở hạch toán phụ thuộc

Công văn số 3653/TCT-KK

Kê khai, nộp thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 1192/CT-THNVDT ngày 27/06/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH vận tải và thương mại Tân Tạo tại Hải Phòng.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm 2.5 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của BTC hướng dẫn:

“Cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng… trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, căn cứ vào hóa đơn đầu vào, đầu ra của hàng hóa nhận điều chuyển và hàng hóa do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.”

– Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và tiết c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH vận tải và thương mại Tân Tạo trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh có Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, trực tiếp bán hàng hóa và phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Trường hợp từ năm 2008 đến năm 2012, Công ty đã nộp thuế theo tỷ lệ 1% trên doanh thu chưa có thuế GTGT (đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 5%) theo thông báo của cơ quan thuế tại Hải Phòng là chưa đúng quy định. Cục Thuế thành phố Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty làm hồ sơ để hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp thừa và thủ tục kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.