Hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc

Công văn số: 3116/TCT-KK

kê khai, khấu trừ thuế đối với đơn vị trực thuộc

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 504/CT-KTT đề ngày 04/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc của người nộp thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc (Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây – Sa Đéc).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế tại:

– Khoản 2 Điều 9 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

– Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định một số trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

– Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/.TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây Sa Đéc có trụ sở tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; doanh nghiệp đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; hạch toán theo hình thức phụ thuộc báo sổ về trụ sở chính.

Tuy nhiên, từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011 Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây Sa Đéc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán; không lập hóa đơn chứng từ khi xuất bán hàng hóa theo quy định.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về thuế có hiệu lực tại thời điểm từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011, Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây Sa Đéc không được khấu trừ số tiền thuế GTGT đầu vào từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011, doanh nghiệp còn bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hiện hành.

Về thực hiện chế độ hạch toán kế toán báo sổ đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc; doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club