Hướng dẫn về kê khai, nộp thuế, xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài

Công văn số 2013/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2585/CT-TTr3 ngày 25/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc:

Về việc kê khai; nộp thuế nhà thầu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại:

– Mục I, Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của BTC:

Quy định về xác định doanh thu tính thuế GTGT; TNDN của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

– Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của BTC:

Hướng dẫn việc đăng ký kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

– Mục I Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của BTC:

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế đối với cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc ở một địa phương khác.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội:

– Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam là nhà thầu phụ của hợp đồng dịch vụ tư vấn cho Dự án cấp nước Nhơn Trạch ký giữa Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai (chủ đầu tư) và Công ty Nippon Koei Co.Ltd (nhà thầu chính);

– Từ năm 2001 đến năm 2006, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với hợp đồng nhà thầu phụ tại Cục Thuế TP. Hà Nội theo quy định, đồng thời Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai đã khai, nộp thuế GTGT trên toàn bộ doanh thu hợp đồng nhà thầu chính tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai bao gồm cả phần doanh thu do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thực hiện.

Căn cứ quy định trên:

Để có cơ sở xem xét cho Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được kê khai giảm trừ số thuế mà Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai đã khai, nộp thuế tương ứng với phần doanh thu do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xác nhận số thuế đã nộp của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club