Hướng dẫn về kê khai, nộp thuế GTGT đối với các kho hàng không có chức năng kinh doanh

Công văn số: 5775/TCT-CS
V/v Kê khai thuế GTGT đối với các kho hàng không có chức năng kinh doanh

Kính gửi : Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 763/DKVN-TCKT ngày 18/9/2014 của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Pvoil Vũng Áng) kiến nghị TCT hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với các kho hàng không có chức năng kinh doanh.

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 (c) Điều 10 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc;

nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, .không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc;

nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

“Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh.

Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).”

Căn cứ quy định trích dẫn nêu trên trường hợp Pvoil Vũng Áng

  • có thuê kho xăng dầu tại địa phương cấp tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty làm nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa,
  • các kho hàng này là đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu (không có chức năng kinh doanh)

thì khi Pvoil Vũng Áng xuất bán xăng dầu từ kho trung chuyển này CT không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có kho hàng trung chuyển mà thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club