Hướng dẫn về điều kiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT với hoạt động bàn giao lưới điện

Công văn số 1748/TCT-CS

V/v Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 859/CT-KTT ngày 22/11/2017 bổ sung thông tin cho công văn số 760/CT-KTT ngày 24/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

về thuế GTGT đối với bàn giao lưới điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

về việc kê khai thuế GTGT thì:

“Trường hợp tài sản điều chuyển:

– Giữa các đơn vị hạch toán độc lập

– Giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh

thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai; nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này”;

Căn cứ vào các quy định và tài liệu gửi kèm theo công văn số 859/CT-KTT nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Long (theo Quyết định số 2047/QĐ-UB ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt khối lượng tài sản và giá trị tài sản bàn giao của lưới điện hạ áp nông thôn Vĩnh Long của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) thì Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối với khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty Điện lực Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club