Hướng dẫn kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào các trường hợp hóa đơn bị bỏ sót

Công văn số 4827/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ hóa đơn GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)
(Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng – Kỳ Anh – Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 1408092/CV-FHS ngày 21/08/2014 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp CSKD phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn: “Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp CSKD phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh nhiều hóa đơn mua hàng hóa có giá trị lớn, công ty chưa kịp kê khai tại kỳ phát sinh hóa đơn thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm nhận hóa đơn nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club