Chính sách thuế GTGT khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa

Công văn số 2312/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3912/CT-HTr ngày 21/02/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội

Về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ:

Về việc doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động:

– Mua bán hàng hóa;

– Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“Điều 3. Người nộp thuế

…6. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để:

– Hoạt động mua bán hàng hoá;

– Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.”

Căn cứ theo các quy định trên:

– Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động:

+ Mua bán hàng hóa;

+ Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

– Chi nhánh sử dụng hóa đơn kê khai và nộp thuế như đối với doanh nghiệp nội địa khi thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club