Chính sách thuế GTGT của các cơ sở kinh doanh

Công văn 1547/TCT-CS

V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn 20449/CT-TT&HT ngày 04/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“a) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về:

– Bồi thường

– Tiền thưởng

– Tiền hỗ trợ

– Tiền chuyển nhượng quyền phát thải

– Các khoản thu tài chính khác”.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về:

– Bồi thường bằng tiền

(bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền),

– Tiền thưởng,

– Tiền hỗ trợ,

– Tiền chuyển nhượng quyền phát thải

– Các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định”.

Về chính sách thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ cước vận chuyển nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, Tổng cục Thuế đã có công văn 208/TCT-DNL ngày 17/01/2017 trả lời Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Do tại công văn số 20449/CT-TT&HT ngày 04/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương không nêu rõ trường hợp vướng mắc, không có hợp đồng quy định cụ thể về khoản tiền hỗ trợ cước vận chuyển giữa các bên, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định nêu trên, đồng thời nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 208/TCT-DNL ngày 17/01/2017 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club