Xem xét hoàn thuế GTGT và xử lý vi phạm đối với người nộp thuế

Công văn số 762/TCT-KK ngày 12/03/2014

V/v Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 1506/CT-KTr ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 1 (1e), điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/20013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

Căn cứ điểm 1, bước 3, mục I/A, phần 2 quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần May Premier Fashion (mã số thuế 1300409814) gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho kỳ xét hoàn từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013. Tuy nhiên, hồ sơ trên có những sai phạm sau:

– Chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau trong tờ khai 01/GTGT tháng 3/2013 bổ sung lần thứ 1 lập ngày 26/4/2013 là 505.684.925đ không bằng chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trong tờ khai 01/GTGT tháng 4/2013 bổ sung lần thứ 1 lập ngày 21/5/2013 là 1.280.941.780đ.

– Tại tờ khai 01/GTGT tháng 4/2013 lần đầu lập ngày 20/5/2013 và bổ sung lần thứ 1 lập ngày 21/5/2013, Công ty không đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [42] mà vẫn tiếp tục kết chuyển số thuế đầu vào đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế vào số thuế khấu trừ của tháng tiếp sau tại chỉ tiêu [43].

– Số tiền đề nghị hoàn của Công ty Cổ phần May Premier Fashion là: 578.790.571đ bao gồm cả tiền thuế GTGT được khấu trừ điều chỉnh trong tháng 5/2013 là: 69.375.271đ.

– Tờ khai 01/GTGT tháng 3/2013 bổ sung lần thứ c Thuế tỉnh Bến Tre giải trình là số thuế đã hoàn cho doanh nghiệp kỳ xét hoàn từ tháng 12/2010 đến tháng 7/2012. Như vậy, tại tờ khai 01/GTGT tháng 7/2012, Công ty không đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [42] nhưng vẫn được Cục Thuế tỉnh Bến Tre giải quyết hoàn thuế GTGT.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty nêu trên không đảm bảo xác định đúng số thuế được hoàn thuế GTGT cho kỳ xét hoàn từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013 và ghi sai thời kỳ xét hoàn thuế (phải từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013). Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã ra quyết định hoàn số 937/QĐ-CT ngày 08/7/2013 cho Công ty Cổ phần May Premier Fashion là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra toàn diện tình hình kê khai, hoàn thuế của Công ty Cổ phần May Premier Fashion từ tháng 12/2010 đến nay để xem xét hoàn thuế và xử lý vi phạm đối với người nộp thuế, bộ phận, công chức thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế, luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, quy trình hoàn thuế và báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 22/3/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club