Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 544/TCT-CS

V/v thanh toán qua ngân hàng để xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 3655/CT-KTT1 ngày 23/12/2013 và

– Công văn số 2832/CT-KTrT1 ngày 01/11/2012

của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Nêu vướng mắc về việc thanh toán quan ngân hàng của hàng xuất khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c Điểm 1.3 Mục III Phần B TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

“- Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

+ Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho bên xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong trường hợp xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng – nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3…”

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế, Công ty Thành An (Bên bán) ký hợp đồng số 01-2012/2011 ngày 21/6/2010 với bên nhập khẩu (Bên mua) là Công ty ScanCom International A/S hoặc Công ty THNN MTV TM ScanCom Á Châu.

Tại điểm 5.10 Điều 5 của Hợp đồng quy định:

+ “Trong trường hợp Bên Bán không thể trả đúng thời hạn tiền gỗ mà họ mua từ Scancom Á Châu Bên Bán chấp nhận cho Bên Mua (ScanCom International hoặc ScanCom Á Châu) tiến hành việc thanh toán bằng cách cấn trừ trực tiếp giữa 4 bên Công ty:

– ScanCom International,

– ScanCom Á Châu,

– ScanCom Việt Nam và

– Bên Bán

số tiền gỗ mà Bên Bán mua của ScanCom Á Châu”.

Thực hiện Hợp đồng nêu trên, Công ty Thành An đã xuất khẩu hàng hóa (bàn ghế) cho Công ty Scancom International nước ngoài, doanh thu xuất khẩu gần 1,5 triệu USD, trong đó có 443.038,79 trị giá hàng xuất khẩu được thanh toán cấn trừ công nợ với số tiền nợ do Công ty Thành An mua gỗ của Công ty TNHH MTV Scancom Á Châu (Công ty tại Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, Việt Nam).

Công ty Thành An có Biên bản bù trừ ngày 25/5/2011 xác định bù trừ giữa Công ty Scancom International và Công ty TNHH MTV TM Sacncom Á Châu; Biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ lập ngày 30/9/2011 giữa Công ty TNHH MTV TM Scancom Á Châu tại Quy Nhơn với Công ty Thành An xác nhận số tiền đã bù trừ 443.038,79 USD. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý thực hiện theo dõi phân tích cụ thể các giao dịch thực tế về mua bán (thể hiện trên sổ sách kế toán, lưu chuyển tiền tệ…) để xác định xem có phản ánh đúng thực chất kinh doanh và các hoạt động mua bán hay chỉ là hoạt động gia công, từ đó đảm bảo xác định các nghĩa vụ thuế phù hợp (đặc biệt liên quan đến hoàn thuế GTGT, thuế TNDN).

Nếu việc xuất khẩu hàng hóa được Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi qua kiểm tra xác thực, các đơn vị có cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận việc thanh toán hàng xuất khẩu như Công ty TNHH Thành An đã thực hiện là thanh toán qua ngân hàng để xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club