Hướng dẫn việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng ủy thác xuất khẩu

Công văn số 2665/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời công văn số 336/CT-KTT ngày 15/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán, vi phạm quy định về chứng từ kế toán: “Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.3 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.3 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Điểm 3 Mục I; Điểm 6 Phần A Mục II; Điểm 1 Phần A Mục III Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Thương Mại – Bộ Công An số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1.2 Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thủy sản Changhua Kiên Giang Việt Nam (địa chỉ tại Kiên Giang) từ tháng 3/2011 đến tháng 11/2011 ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty TNHH Thủy sản Changhua Việt Nam (địa chỉ tại Bà Rịa – Vũng Tàu), khi xuất giao hàng ủy thác Công ty TNHH Thủy sản Changhua Kiên Giang Việt Nam không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường (Từ cảng cá Tắc Cậu – Châu Thành – Kiên Giang đến cảng Cát Lái – TP Hồ Chí Minh) là không đúng với quy định tại Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011, Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA, Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên. Công ty TNHH Thủy sản Changhua Kiên Giang Việt Nam bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính Phủ, Điểm 1 Phần A Mục III Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 của Bộ Tài chính – Bộ Thương Mại – Bộ Công An và Điểm 1.2 Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Thủy sản Changhua Kiên Giang Việt Nam, nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B và Điểm 1 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, hóa đơn xuất đúng thực tế, đúng thời điểm giao hàng thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa thực tế ủy thác xuất khẩu

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club