Xác định tính hợp pháp của tờ khai hải quan trong hồ sơ xuất khẩu

Công văn số: 4922/TCT-KK
V/v khấu trừ,hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

TCT nhận được CV số 4037/CT-TTr ngày 04/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định tính hợp pháp của tờ khai hải quan trong hồ sơ xuất khẩu vào Khu thương mại Lao Bảo. Về việc này, sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo BTC, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế GTGT (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Cục Thuế phối hợp với

  • Cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai hải quan 
  • Cơ quan Hải quan cửa khẩu xuất hàng có liên quan

để có đủ thông tin về

  • Hóa đơn thương mại/hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn GTGT (tùy từng thời điểm áp dụng),
  • Hợp đồng xuất khẩu,
  • Kết quả kiểm tra hàng hóa xuất khẩu,
  • Xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu liên quan đến tờ khai xuất khẩu (trường hợp cần thiết phải ghi nhận theo thông tin tại hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan)

Trên cơ sở đó đối chiếu với thông tin do người nộp thuế cung cấp và kết quả kiểm tra hoàn thuế của cơ quan Thuế để xét hoàn thuế.

Riêng các trường hợp sau đây không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT:

– Tờ khai hàng hóa xuất khẩu không thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 CV số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của BTC về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

– Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu số HQ/2012-XK) không có chữ ký của người nộp thuế (hoặc của đại diện có thẩm quyền của đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp tại ô số 4 thể hiện thông tin người khai hải quan là đại lý hải quan) tại ô số 27; trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa nếu không có chữ ký của người nộp thuế (hoặc của đại diện có thẩm quyền của đại lý làm thủ tục hải quan như nêu trên) tại Phiếu ghi kết quả kiểm tra hải quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club