Hướng dẫn về việc kê khai và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công văn số 2361/TCT-KK

V/v kê khai và hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Sojitz Việt Nam
(Địa chỉ: 183 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số ACTG1224 ngày 24/12/2013 của Công ty TNHH Sojitz Việt Nam

Về việc kê khai và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư tại tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“…- Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

+ Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động;

+ Chưa đăng ký kinh doanh;

+ Chưa đăng ký thuế

thì người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

– Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

– Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đóng tại các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh; thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ so sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế phụ thuộc thì Ban quản lý dự án được lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”

– Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“…- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh; thành phố nơi đóng trụ sở chính:

+ Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động;

+ Chưa đăng ký kinh doanh;

+ Chưa đăng ký thuế

nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này.

– Trường hợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký; kê khai lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ ban quản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụ sở chính lập hồ sơ hoàn thuế GTGT).

– Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ hướng dẫn trên:

Trường hợp Công ty TNHH Sojitz Việt Nam có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện đầu tư “Dự án đường ống tiếp nhận và cung cấp khí CNG – Khu công nghiệp Long Đức” tại tỉnh Đồng Nai. Nếu dự án chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và được hoàn thuế GTGT cho dự án theo quy định.

Khi dự án hoàn thành, đồng thời hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sojitz Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club