Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT với dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô

Công văn số 1370/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
– Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 305/CT-TT&HT ngày 28/02/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô tại công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng)

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC hướng dẫn thi hành:

– Một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;

– Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn thi hành:

– Một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

– Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết;

– Một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn thi hành:

– Một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

– Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008

– Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp Tổng Công ty nước và môi trường Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) có dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), thành lập Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư & xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam tại Hải phòng.

– Khi dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu tại Hải Phòng, Cục thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 44487/CT-HTr ngày 08/11/2013 trả lời Tổng Công ty nước và môi trường Việt Nam là đúng với quy định tại các văn bản hướng dẫn về thuế. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư & xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club